Statut fundacji Atelier Improwizacji

STATUT Fundacji

„Atelier Improwizacji”

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

 

§1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja „Atelier Improwizacji'', zwana dalej Fundacją, została ustanowiona z woli fundatorów aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Grzejszczak w Łodzi w dniu 16 kutego 2017 roku, repertorium: „A” numer 1355/2017

2. Fundatorami Fundacji są:

Michał Bończyk, Łukasz Habzda i Tomasz Kozłowski

3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203 z 1991 r. z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

3. Fundacja prowadzi działalność na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów statutowych Fundacja może także działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw kultury.

5. Fundacja może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub dla szeroko pojętej kultury.

6. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie oraz przystępować do innych osób prawnych.

 

Rozdział II - Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 3

1. Podstawowymi celami Fundacji są:

a) działalność kulturalna społeczna, artystyczna i edukacyjna;

b) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a w szczególności w zakresie tworzenia kultury

c)  działanie na rzecz promocji i wspierania edukacji, kultury i sportu;

d) promocja czytelnictwa i literatury, ze szczególnym uwzględnieniem literatury popularnej oraz komiksu;

e) promocja i wspieranie rozwoju gier sprzyjających wspólnej rozrywce: w szczególności tzw. „gier bez prądu”: fabularnych, planszowych, karcianych, strategicznych i bitewnych;

f) promocja i wspieranie rozwoju filmów i seriali, a w szczególności związanych z szeroko pojmowaną fantastyką;

g) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność kulturalna, społeczna, naukowa, naukowo-techniczna.

 

§ 4

1. Fundacja realizuje swoje cele przez:

a) organizowanie i udział w imprezach kulturalnych, naukowych, historycznych;
b) organizację i wsparcie innych projektów o charakterze gier terenowych, gier miejskich i larpów;
c) realizację innych projektów o charakterze artystycznym, edukacyjnym i kulturalnym;
d) organizowanie koncertów, wystaw, wernisaży w kraju i zagranicą;
e) współpracę z organami Państwa i organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji regionu, kultury, w tym mającą na celu promowanie pozytywnych wzorców rekreacji;

f) prowadzenie działalności wydawniczej;

g) prowadzenie działalności produkcyjnej w zakresie tematyki związanej z celami Fundacji;

h) uczestnictwo i wspieranie przedsięwzięć umożliwiających wymianę doświadczeń, w szczególności poprzez nawiązywanie kontaktów, organizację i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz praktykach krajowych i zagranicznych;

i) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. nowych mediów;

j) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie tematyki związanej z celami Fundacji;

k) współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, w szczególności o podobnych celach i zakresie działania.

 

Rozdział III - Organy Fundacji

 

§ 5

1. Statutowym organami Fundacji są:

a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;

b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą;

c) Zgromadzenie Fundatorów, zwane dalej Zgromadzeniem.

2. Fundatorzy powołują pierwszy Zarząd Fundacji w składzie:

a) Michał Piotr Bończyk

b) Łukasz Mieczysław Habzda

c) Tomasz Kozłowski

3. Fundatory powołują pierwszą Radę Fundacji w składzie:

a) Bartosz Konrad Jędrasik

b) Aleksandra Jarosława Lemiesz

c) Marta Maria Malinowska

§ 6

Zarząd Fundacji.

 

1. Zarząd Fundacji składa się z członków w liczbie od 3 do 5.

2. Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji na okres 4-letniej kadencji powołują Fundatorzy.

3. Przez rok sprawowania kadencji rozumie się rok kalendarzowy.

4. Członków następnych składów Zarządu powołują członkowie ustępującego Zarządu w drodze głosowania jawnego, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. Każdy członek ustępującego Zarządu ma prawo zaproponować dowolną ilość kandydatów na członków Zarządu. Każdy kolejny skład Zarządu jest powoływany na okres trwającej 4 lat kadencji. 

5. W przypadku, gdyby w trakcie kadencji doszło do wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie przez jednego z jego członków, to pozostali członkowie Zarządu dokonują wyboru bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. Kadencja członka zarządu wybranego celem uzupełnienia jego składu kończy się jednocześnie z upływem kadencji całego składu zarządu.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu, i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić w wyniku uchwały, podjętej jednogłośnie przez wszystkich pozostałych członków Zarządu Fundacji.

7. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do innego członka zarządu albo w sytuacji jego braku do członka rady;

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

c) śmierci;

d) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych na skutek ubezwłasnowolnienia.

8. W szczególnych przypadkach Zarząd ma prawo podjąć jednomyślną decyzję o rozszerzeniu swojego składu. Kadencja nowego członka Zarządu upływa jednocześnie z upływem kadencji całego składu Zarządu.

9. Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu.

10. Można wielokrotnie wchodzić w skład Zarządu.

11. W sytuacji utraty przez Zarząd zdolności działania wynikającej z braku członków, Rada Fundacji niezwłocznie powołuje nowy skład Zarządu.

 

§ 7

 

1. Jeśli niniejszy statut inaczej nie stanowi, to Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków zarządu.  Posiedzenie Zarządu Fundacji może zwołać każdy jego członek z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Rady Fundacji.

2. Członkostwo w Zarządzie ma charakter osobisty. Głosowanie przez pełnomocnika jest niedozwolone.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w roku.

4. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących fundacji.

5. Zarząd w szczególności:

a) realizuje cele Fundacji określone w niniejszym Statucie oraz kieruje jej bieżącą działalnością;

b) reprezentuje Fundację na zewnątrz;

c) zarządza majątkiem Fundacji;

d) przyjmuje dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy;

e) ustala regulamin Biura Fundacji;

f) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne;

g) może powoływać i odwoływać dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji;

h) przyznaje nagrody, odznaczenia i medale;

i) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wysokość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz działalności gospodarczej;

j) podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji;

k) uchwala programy działania Fundacji;

l)przygotowuje sprawozdania z działalności Fundacji;

ł) inicjowanie rozwiązania fundacji;

m) inicjowanie zmiany statutu.

6. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie. W umowie pomiędzy Fundacją, a członkiem Zarządu Fundacja jest reprezentowana przez dwóch członków Zarządu działających łącznie.

7. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest samodzielne każdy z członków zarządu.

 

§ 8

Rada Fundacji

 

1. Rada Fundacji składa się z z członków w liczbie od 3 do 5.

2. Członków pierwszego składu Rady Fundacji na okres 4-letniej kadencji powołują Fundatorzy.

3. Przez rok sprawowania kadencji rozumie się rok kalendarzowy.

4. Członków następnych składów Rady Fundacji powołują członkowie ustępującej Rady w drodze głosowania jawnego, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. Każdy członek ustępującej Rady  ma prawo zaproponować dowolną ilość kandydatów na członków Rady. Każdy kolejny skład Rady jest powoływany na okres trwającej 4 lat kadencji. 

5. W przypadku, gdyby w trakcie kadencji doszło do wygaśnięcia członkostwa w Radzie przez jednego z jej członków, to pozostali członkowie Rady dokonują wyboru bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Kadencja członka Rady wybranego celem uzupełnienia jego składu kończy się jednocześnie z upływem kadencji całego składu Rady.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały, podjętej jednogłośnie przez wszystkich pozostałych członków Rady Fundacji.

7. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do innego członka Rady albo w sytuacji jego braku do członka Zarządu;

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

c) śmierci;

d) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych na skutek ubezwłasnowolnienia.

8. W szczególnych przypadkach Rada ma prawo podjąć jednomyślną decyzję o rozszerzeniu swojego składu. Kadencja nowego członka Rada upływa jednocześnie z upływem kadencji całego składu Rady.

9. Fundatorzy mogą zostać członkami Rady.

10. Można wielokrotnie wchodzić w skład Rady.

11. W sytuacji utraty przez Rady zdolności działania wynikającej z braku członków, Fundatorzy niezwłocznie powołują nowy skład Rady.

 

§ 9

 

1. Jeśli niniejszy statut inaczej nie stanowi, to Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków Rady.  Posiedzenie Rady Fundacji może zwołać każdy jego członek z inicjatywy własnej lub na wniosek członka Rady Fundacji.

2. Członkostwo w Radzie ma charakter osobisty. Głosowanie przez pełnomocnika jest niedozwolone.

3. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w roku.

4. Do Rady należy wyrażanie opinii w sprawach związanych z bieżącą działalnością Fundacji oraz podejmowanie decyzji w sprawach wskazanych w niniejszym statucie.

5. Rada w szczególności:

a) wyraża opinie w przedmiocie działalności Fundacji;

b) pełni funkcje doradcze wobec Zarządu Fundacji;

c) powołuje nowy Zarząd w sytuacji braku możliwości działania przez niego, wynikającej z braku członków Zarządu;

d)  występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

e) opiniowanie programów działania i sprawozdań Fundacji;

f) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;

g) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu przez jego przedstawiciela z głosem doradczym;

h) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w Statucie;

i) podejmuje uchwałę w przedmiocie rozwiązania fundacji;

j) podejmuje uchwałę w przedmiocie zmiany statutu;

k) podejmuje uchwałę w przedmiocie połączenia z inną fundacją.

6. Członkowie Rady z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie.

7. Rada powołuje nowy Zarząd  w sytuacji braku możliwości działania przez niego, wynikającej z braku członków Zarządu w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności połowy składu Rady.

 

§ 10

 

                                                           Zgromadzenie Fundatorów.

 

1. W Zgromadzeniu Fundatorów zasiadają wszyscy Fundatorzy.

2. Zgromadzenie Fundatorów jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych.

3. Zgromadzenie pracuje na posiedzeniach. Posiedzenia może zwołać każdy z członków Zgromadzenia Fundatorów z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu Fundacji albo Rady Fundacji.

4. W posiedzeniach Zgromadzenia z głosem wyłącznie doradczym może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu i przedstawiciel Rady.

5. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy wszystkich członków Zgromadzenia.

6. Zgromadzenie powołuje nową Radę w sytuacji braku możliwości działania przez nią, wynikającą z braku członków Rady w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności połowy żyjących i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych Fundatorów.

7. Do kompetencji Zgromadzenia należy:

a) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Fundacji w sytuacji braku możliwości działania przez Radę, wynikającą z braku jej członków;

d) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w Statucie;

e) inicjowanie rozwiązania fundacji;

f) inicjowanie zmiany statutu.

 

Rozdział IV - Majątek i dochody Fundacji

 

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1000,00 /słownie: tysiąc złotych, 00/100 groszy/ oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a) darowizn, spadków, zapisów;

b) subwencji osób prawnych krajowych i zagranicznych;

c) dotacji budżetowych i samorządowych;

d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;

e) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

4. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

5. Pierwszy rok obrachunkowy działalności Fundacji kończy się 31 grudnia 2017 r. Każdy kolejny rok obrachunkowy kończy się wraz z upływem odpowiadającego mu roku kalendarzowego.

 

                                               Rozdział V - Działalność gospodarcza Fundacji

 

§10

1. Zarząd Fundacji może podjąć decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków zarząd.

2. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznaczy, w miarę potrzeby, w momencie podjęcia uchwały o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, na prowadzenie działalności gospodarczej środki w kwocie nie mniejszej 2000 PLN (dwa tysiące złotych) z funduszu założycielskiego, z darowizn, spadków, zapisów oraz z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego.

3. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona będzie w formie organizacyjnie wyodrębnionej przez zakłady lub inne jednostki organizacyjne, zwane dalej "zakładami".

4. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

5. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji i jest on pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników, z zastrzeżeniem § 7 ust.2 lit. g i § 7 ust.2 lit. h.

6. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenie pracowników poszczególnych zakładów.

 

Rozdział VI - Postanowienia końcowe

 

§ 11

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji albo   Rady Fundatorów w drodze  uchwały, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wybranym zwykłą większością głosów przez Zgromadzenie Fundatorów.

 

§ 12

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

2. Podjęcie decyzji w przedmiocie połączenia Fundacji wymaga podjęcia jednomyślnych uchwał o tej samej treści przez Radę Fundacji w obecności co najmniej połowy ich członków na wniosek Zarządu Fundacji lub Zgromadzenia Fundatorów.

 

§ 13

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy.

2. Zmiana statutu wymaga podjęcia jednomyślnej uchwały przez Radę Fundacji w obecności co najmniej 2/3 składu na wniosek Zarządu Fundacji lub Zgromadzenia Fundatorów. 

 

§ 14

Do Statutu dołącza się oświadczenie Fundatorów w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

 

Podpisy fundatorów